TK PRESENTS: Uchida Yuki, hitomi, TMN, DOS, TRF, globe, Amuro Namie, Kahara Tomomi, Kai Yoshihiro, TRF, Mizuki Alisa, Komuro Tetsuya and more