Noto Mamiko & Aizawa Mai & Minagawa Junko & Inoue Naomi & Inokuchi Yuka