Baris Manço

Dut Aðacý

Bu sabah doðup büyüdüðüm mahallenin sokaklarýnda dolaþtým
Çocukluðumu tekrar yaþamak istedim bu sabah
Ve bir an keþke bugün Hiç olmasaymýþ diye düþündüm keþke
dün dün kalsaymýþ

Þu saðdaki iki katlý ev Nezahat hanýmlarýndý galiba
Yok yok bu Yekta beylerinki olmalýydý
Nezahat hanýmlarýnkinin yaný top oynadýðýmýz boþ arsaydý
Ýyi ama nerde boþ arsa ya bakla tarlasý peki taþ mektep

Nerdeler kimler götürdü kimler çaldý o güzelim anýlarý
benden
Birden Rýza amcayý gördüm yine o dut aðacýnýn altýnda
oturuyordu
Koþtum ellerine sarýldým önce tanýmadý sonra rýza amcanýn
Sýmsýcak ellerinde çocukluðumu yeniden yaþamaya baþladým

Tam karþýmýzdaki evin üçüncü katýnda otururlardý
Ondört yaþýnda boyanmaya baþladýðýndan mahalleli
Sonunu iyi görmezdi doðrusu bu kýz çok tango olmuþ derlerdi

Evlenmiþ iki sokak öteye taþýnmýþlar
Eskisi gibimi diye sordum
Eskisi gibiymiþ biraz kilo almýþ o kadar olsun
Kim bilir kilolu olmak bile ne yakýþmýþtýr ona zaten ne
yakýþmazdý ki

Rengini beðenmedim bugün Rýza amca
Üstelik bayaðý süzülmüþsün
Tabi gece hayatý içki sigara bakmýyorsunuz ki kendinize
Ýlahi Rýza amca
Birlikler umumi katipliðinden emekli oluvereli
Gecesi gündüzü bu dut aðacýnýn altýnda geçerdi

Son üç sadrazamý ve
Cumhuriyetten bu yana bütün baþvekilleri
Sýrasýyla ezbere bilir bize de saydýrýrdý çocukluðumuzda
Hala hatýrlýyor musun diye sordum
Hatýrlýyor muyum hiç unutmamýþtým ki

Bilekten baðlý açýk sandaletler giyerdi
Nedense pek derin bir iz býraktý
Bende bu sandaletler bir de
Kol altlarý geniþçe oyulmuþ pembe bulüzü
Ýlk sigarasýný yakýþýmý hatýrlýyorum da
Ne gururlanmýþtým yarabbim
Nasýl bakmýþtý gözlerime yýllar yýlý bu bakýþlarla yaþadým
Onlarla uyudum onlarla uyandým þimdi kim bilir
Hangi eller yakýyordur sigarasýný
Oysa bu dut aðacýnýn altýnda
Söz vermiþtim söz söz söz hep lafta kaldý dedi Rýza amca

Yýkýlmadýk ev býrakmadýlar mahallede evlerle beraber
Bahçeler de yok oldu
Bir þu dut aðacý kaldý onu da kesmeseler bari
Birden gözleri parladý
sahi sen televizyona filan çýkýyorsun dedi
Tabi ya seni dinlerler bir seferinde
Söyle çýk pat pat söyle
Þu dut aðacýný kesmesinler de

Aslýnda dizlerinde derman olsa nafa vekilini bile çýkarýrdý
Rýza amca gençler ne güne duruyordu ki
Söz verdim Rýza amcaya
Dut aðacýný kestirmeyeceðime söz verdim

Dünü bilmeden bugünü yaþamanýn bedeli öylesine aðýrdý ki
Yarýný bugünden kurtarmak için hayatýmda
Ýkinci kez söz verdim
Birinciyi tutamamýþtým ama
Ýkinciyi tutacaðýma söz vermiþtim

Play