Barom One

Bokura No Barom One

Mahha roddo de burorororou
Burorororou burorororou
Buttobasu n' da gyungyungyun
Majin doru ge wo ruroruroro
Yattsukeru n' da zubababa baan
Baromu kurosu de kyuun kyun
Futari ga hitori baroroumu
Minna de yobou baromu one
Kanarazu kuru zo baromu one
Choujin Choujin bokura no baromu one

Jetto boppu wa burorororou
Burorororou burorororou
Yuujou no buki da gyungyungyun
Chitei no akuma wo ruroruroro
Yattsukeru n' da zubababa baan
Baromu hurai de kyuun kyun
Baromu swing de baroroumu
Minna de yobou baromu one
Kanarazu kuru zo baromu one
Choujin Choujin bokura no baromu one

Baromu kurosu wa burorororou
Burorororou burorororou
Yuujou kurosu gyungyungyun
Kaitei majin wo ruroruroro
Yattsukeru n' da zubababa baan
Baromu katto de kyuun kyun
Yuku zo futari de baroroumu
Minna de yobou baromu one
Kanarazu kuru zo baromu one
Choujin Choujin bokura no baromu one

Play