baRok´ Projekto

Bataltemp

Veki?u nun,
Bataltemp´ alvenas
Prenu vian armilon kaj kura?i?u,
Vi estu preta

Pala luno,
Nian venkon atestas
Mia glavo soifas justecon,
Mi devas esti lerta.

An?eloj ploras,
Larmoj lavas grundon
Tute superver?ita per sango senkulpula.

Demonaj krioj,
Resonas kiel tondro,
Homoj diskuras plentime,
Ser?as lokon trankvilan.

Kiam mankas le?o,
Glav´ alportas ven?on.
Kiam mankas le?o,
Glav´ alportas esperon.

Sango ?prucas,
Kapoj rulfalas kruele.
Militaj terura?oj dis?iras esperon,
Per lameno.

Vokojn al dioj,
Ni povas a?di ?iutempe
Aflikton vi povas ne senti plu,
Mi portas gloron.

Tro da fibestoj
Atendas avide resta?ojn,
Resta?oj de la inertaj kadavroj,
Ili ?iain vundojn flaras

Mi venis ?i tien
Por detrui malamikojn
La?te mi krias,
Glora el la plej kruelaj bataloj mi estas.

Post tre longa batalado
Malamikoj ku?as senvivaj
Vento blovas mortodoron.
?ielaj larmoj lavas la grundon

Postvivantoj nun esperas
?ojo frapas ?e la pordo
Birdoj en ?iel´ svingas
Kun espero brilas la suno.

Venkon mia glavo reflektas
?ia ?talo nobla estas
Ne batali plu ni revas
Rev´ ne efektiveblas.

Play