Barbier

Mou sukoshi , ato sukoshi

@Cold September rain seems to hide tears away
@As she stands silently, watchin' them walk on by
@Clingin' to his arms is a girl she's never seen;
@The girl who stole his heart, the girl that took her love

@Deep down inside she knew this day will come
@When she has to face reality
@She can never have him back
@It's lonely masquerade

-Just for a moment, only this minute, even if it's a lie
@She wishes to be held within his arms
@But just for this moment, while raindrops are fallin'
@I wish she'll turn back behind
@To find me waiting just to see her smile...

@Tracing memories, wanderin' through the city lights
Shinin' bright like your eyes,
once filled with hope and happiness
@I've tried to tell myself that you love another man
@I've drunk my nights away to keep off my mind

@But then I heard that he has gone away
@Leavin' you alone with all the pains
@I couldn't help but run to you
@Not knowing what to say

@So just for a moment, only this minute, even it's a dream
@I want to hold you tight within my arms
@But just for this moment, 'til raindrops stop fallin'
@'Til sunshine dries up your tears
@I'll be waiting just to see your smile...

-Repeat

Play