Azra

Rekvijem

stojim na obali mora
fijuk vjetra sa ogoljelih strana
huka mora baèenog do ?ala
i pjesma ?to plaèe za njom

jer to je rekvijem za moju ljubav
za sve dane i noæi
traganje za istinom do koje æemo doæi
kada umrem i odem da postanem sluga
nekom drugom ?to plaèe za mnom

Play