Azra

Prokleto ljut

ludilo snagom oceana plavi moju du?u
i nagriza um
kljuèevi vlasti ispod maske na zidu
impozantna golet na smetli?tu
gledam samo njihova lica
slavna artiljerija sti?e na cilj

ja sam tu sluèajno
i prokleto sam ljut

opæe grebanje za ?ivotni prostor
opæi grabe? za titule
fakat se ne biraju sredstva
seljaèine uvijek u prve redove
gledam samo njihova lica
slavna artiljerija sti?e na cilj

ja sam tu sluèajno
i prokleto sam ljut

Play