Aylin Aslým

Kayýp Kýzlar

her günün akþamý koyu karanlýðýn intikamý
bir kapý arkasýnda þeytanlar hayaletler
yataðýnýn tam altýnda canavarlar onu bekler
herkes derin uykudayken alýrlar götürürler
kimsenin ruhu duymaz kaybolur
küçük kýzlar herkes derin uykudayken
yerler kemirirler kimsenin ruhu duymaz kaybolur
küçük kýzlar büyükler buna inanmaz ki
böyle þeyler söylenmez ki yorganýn altýnda
kan ter içinde ýþýklar sönünce bildiði dualarý okur teker teker
sessizce herkes derin uykudayken alýrlar götürürler kimsenin ruhu duymaz kaybolur küçük kýzlar herkes derin uykudayken
yerler kemirirler kimsenin ruhu duymaz
kaybolur küçük kýzlar

Play