Aylin Aslým

Dalgalar

Dünyanýn bir ucunda, uçurumun baþýnda
Altýmdaki deniz arkadaþým gibi
Duymaz yýldýzlar,
Sýrtýmdaki rüzgar sanki ismini fýsýldadý gibi
Durdum, suya baktým, gözümü kapattým,
Kendimi býraktým...
Dalgalar götürsün beni,
Bu þehirden alsýn beni,
Kollarýna atsýn beni
Evvel zaman içinde
Sevdiðim bu þehirde
Sevdiðim herþey kaybolmuþ gibi
Ölüm çok zamansýzmýþ
Alýþmak imkansýzmýþ
Yalnýz aþk kurtarýr beni.

Play