Fuura Kafuka, Kitsu Chiri, Kimura Kaere, Hitou Nami